Дружества със специална инвестиционна цел

|

SKU: BKBKB00521

  • Автор: Виктор Токушев
  • Издателство: Сиби

При доставчик

|

Може да е при вас на 20.09.2018

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.
Виж повече за продукта
16,00 лв.
Ценова защита

Aĸo зaĸyпитe пpoдyĸти oт caйтa ни и oтĸpиeтe, чe цeнaтa ce e пoнижилa в paмĸитe нa 7 дни, ниe щe дoбaвим paзлиĸaтa ĸaтo cyмa във вaшия пpoфил нeзaбaвнo. Зa цeлтa e нyжнo дa ce oбъpнeтe ĸъм дeнoнoщнaтa ни ĸлиeнтcĸa пoддpъжĸa.

Купи
Име:
Дружества със специална инвестиционна цел
Големина на книгата:
280Pages
ISBN-13:
9789547307902
Издателство
Сиби
Език:
Жанр:
Право

Безплатна доставка!

24/7 Обслужване, без почивен ден!

Проверка на пратка при наложен платеж.

Експресна доставка в рамките на деня.

На изплащане с 1% оскъпяване.

Ценова защита до 7 дни след покупка.

Дружества със специална инвестиционна цел
Дружества със специална инвестиционна цел
16,00 лв.

Безплатна доставка за страната!

Купи
Пълно описание на продукта
Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.
Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.
При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.

Авторът е доктор по право и преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Адвокат от Софийската адвокатска колегия.


Съдържание


Коментирана практика на комисията за финансов надзор
Въведение
Правна същност на дружествата със специална инвестиционна цел
Възникване и раз­ви­тие на кон­цеп­цията за дру­жест­ва със спе­циал­но пред­наз­на­че­ние
Изработване и приема­не на бъл­гар­ския Закон за дру­жест­вата със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
Законодателни пред­постав­ки за съз­да­ва­не­то на ЗДСИЦ
Закон за ипо­теч­ни­те обли­га­ции
Промените в ЗППЦК от 2002 г.
Създаване и об­хват на проек­то­за­ко­на за ДСИЦ
Основни въпро­си при об­съж­да­не­то на проек­то­за­ко­на
Приемане на ЗДСИЦ и идеи за послед­ва­щи про­ме­ни
Законодателни мо­де­ли, повлияли съз­да­ва­не­то на бъл­гар­ския за­кон, и срав­ни­тел­ноправ­ни образ­ци
Създаване и раз­ви­тие на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT
Възприемане на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT и адап­ти­ра­не­то му в стра­ни­те от ЕС
Франция
Великобритания
Германия
Законодателни мо­де­ли от­нос­но дру­жест­ва за взе­ма­ния
Съпоставка меж­ду ДСИЦ и све­тов­ни­те прак­ти­ки при съз­да­ва­не­то на дру­жест­ва за се­кю­ри­ти­зи­ра­не
Приложим за­кон от­нос­но ДСИЦ
Правна същ­ност на ДСИЦ
ДСИЦ ка­то ак­ционер­ни дру­жест­ва
Особености с оглед на пред­ме­та на дейност
Особености на из­да­ва­ни­те цен­ни кни­ги
ДСИЦ ка­то публич­но дру­жест­во
ДСИЦ ка­то ин­вести­цион­но дру­жест­во
ДСИЦ и ко­лек­тив­ни­те ин­вести­цион­ни схе­ми
ДСИЦ и ин­вести­цион­ни­те дру­жест­ва от зат­во­рен тип
ДСИЦ ка­то пред­приятие за ко­лек­тив­но ин­вести­ра­не
Понятие
Учредяване, лицензиране, преобразуване и прекратяване на дружествата със специална инвестиционна цел
Система на въз­ник­ва­не на дру­жест­ва­та със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
Общи бе­леж­ки
Специфика в систе­ма­та за въз­ник­ва­не на ДСИЦ
Особености на фак­ти­ческия състав на уч­ре­дя­ва­не­то на ДСИЦ
Производно при­до­би­ва­не на ка­чест­во­то ДСИЦ
Учредители на ДСИЦ
Общи бе­леж­ки
Понятие, спе­ци­фи­ки и зна­че­ние на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Понятие за ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
Специфики в по­ло­же­нието на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Значение на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Практически пробле­ми на участието на ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
Акционерна струк­ту­ра след ли­цен­зи­ра­не­то
Капитал и ак­ции на ДСИЦ
Капитал на ДСИЦ
Общи изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
Специални изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
Увеличаване и на­ма­ля­ва­не на ка­пи­та­ла
Ограничения от­нос­но на­ма­ля­ва­не­то на ка­пи­та­ла
Ограничения при уве­ли­ча­ва­не­то на ка­пи­та­ла
Акции на ДСИЦ
Безналични ак­ции
Забрана за при­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции
Устав на ДСИЦ
Общи бе­леж­ки
Срок
Инвестиции на ДСИЦ
Разходи на дру­жест­во­то и от­но­ше­ния с тре­ти ли­ца
Допълнителни изиск­ва­ния към съ­дър­жа­нието на уста­ва
Изводи
Управление на ДСИЦ
Система на управле­ние
Изисквания към чле­но­ве­те на съвета на ди­рек­то­ри­те
Образователен ценз
Чисто съ­деб­но и тър­гов­ско ми­на­ло
Несъвместимости
Правно по­ло­же­ние на ДСИЦ пре­ди ли­цен­зи­ра­не­то
Лицензиране на ДСИЦ
Разграничаване на изиск­ва­нията към ли­цен­зи­ра­не­то и към проспек­та за пър­во­на­чал­но уве­ли­ча­ва­не на ка­пи­та­ла
Изисквания за из­да­ва­не на ли­ценз
Изисквания във връз­ка с уч­ре­дя­ва­не­то и ка­пи­та­ла
Изисквания във връз­ка със съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Изисквания към ос­нов­ни­те пар­т­ньо­ри
Специални изиск­ва­ния към проспек­та на ДСИЦ
Отказ за из­да­ва­не на ли­ценз
Отнемане на ли­ценз
Необходимост от ли­цен­зионен ре­жим за ДСИЦ
Преобразуване и прекра­тя­ва­не на ДСИЦ
Преобразуване на ДСИЦ
Забрана за пре­обра­зу­ва­не
Сливане и вли­ва­не
Разделяне и от­де­ля­не
Прекратяване на ДСИЦ
Основания за прекра­тя­ва­не
Ликвидация на ДСИЦ
Изисквания към дейността на ДСИЦ
Функции на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на ДСИЦ
Място на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те в управле­нието на дру­жест­во­то
Ограничения на пра­во­мо­щията на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Специални за­дъл­же­ния на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Задължение за застра­хо­ва­не
Задължение за по­ла­га­не на дъл­жи­ма гри­жа
Задължение за из­бяг­ва­не на кон­ф­лик­т на ин­те­ре­си
Задължение за опаз­ва­не на тайни­те на дру­жест­во­то
Задължителни пар­т­ньо­ри на ДСИЦ
Банка де­по­зи­тар
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Функции на банка­та де­по­зи­тар
Договор с банка де­по­зи­тар
Практически пробле­ми от­нос­но банка­та де­по­зи­тар
Обслужващи дру­жест­ва
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Функции на об­служ­ва­що­то дру­жест­во
Договор с об­служ­ва­що дру­жест­во
Дъщерни об­служ­ва­щи дру­жест­ва
Оценители
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Изисквания към оце­ни­те­ли­те
Задължителни оценки
Сделки и ин­вести­цион­ни огра­ни­че­ния за ДСИЦ
Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що нед­ви­жи­ми имо­ти
Придобивни сдел­ки
Сделки за из­вли­ча­не на до­ход от при­до­би­тия нед­ви­жим имот
Сделки на разпо­реж­да­не с при­до­би­тия нед­ви­жим имот
Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що взе­ма­ния
Характеристика на сдел­ки­те
Особености от­нос­но пред­ме­та на при­до­би­ва­не
Сделки, из­рич­но забра­не­ни за ДСИЦ
Инвестиране на сво­бод­ни­те сред­ст­ва на ДСИЦ
Допустими ин­вести­ции
Забранени ин­вести­ции
Финансиране на ДСИЦ
Финансиране чрез еми­ти­ра­не на но­ви ак­ции
Финансиране чрез из­да­ва­не на обли­га­ции
Финансиране чрез банко­ви кре­ди­ти
Банкови кре­ди­ти за при­до­би­ва­не и въ­веж­да­не в ек­сплоата­ция на ак­ти­ви за се­кю­ри­ти­за­ция
Банкови кре­ди­ти за пла­ща­не на лихви
Практически пробле­ми при кре­ди­ти­ра­не­то
Защита на иму­щест­во­то на ДСИЦ от не­състоятел­ност
Предпоставки за за­щи­та­та
Обем на пре­доста­ве­на­та за­щи­та
Разпределяне на ди­ви­дент от ДСИЦ и да­нъ­чен ре­жим
Разпределяне на ди­ви­дент
Формиране на пе­чал­ба­та на ДСИЦ
Срокове за изпла­ща­не на ди­ви­дент
Данъчен ре­жим
Заключение
Всички характеристики
Автор Виктор Токушев
Брой страници 280
Издателство Сиби
ISBN 9789547307902
Корица Мека
Общи От български автор
Жанрове Право
Тип Книги
Каталожен номер 1032048
Баркод 9789547307902
Оценки и коментари
Обща оценка на продукта:
Няма оставени мнения за този продукт

Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си

?   Задай въпрос или остави мнение:
Изпратете ни запитване:
Изберете кредитна институция:
Калкулирайте Вашите вноски

Главница: 16,00 лв.

Преизчислете
    • Няма оферти с тези цена и първоначална вноска.
Купи

* Броя на погасителните вноски се избира при финализиране на поръчката

Зa дa взeмeш пpoдукт нa изплaщaнe, тpябвa дa бъдaт пoКpити минимaлнитe Уcлoвия нa Kpeдитнитe Koмпaнии:
  • Cyмa нa пopъчĸaтa нaд 150 лв.
  • Bъзpacт нa ĸaндидaтa нaд 18г.
  • Haзнaчeн нa пocтoяннa paбoтa c пo-виcoĸ oт минимaлния дoxoд