Практически въпроси на собствеността

|

SKU: BKBKE01584

 • Автор: Александър Георгиев
 • Издателство: Труд и Право

Изчерпан

|

Може да е при вас

Александър Георгиев е изявен специалист в правната материя на собствеността и отношенията, свързани с нейното възникване, упражняване, прехвърляне и защита. Той е автор на повече от 100 специализирани публикации в областта на вещното, поземленото, търговското, облигационното право, гражданския и административния процес, регулаторните режими в енергетиката.
Виж повече за продукта
28,90 лв.
Име:
Практически въпроси на собствеността
Големина на книгата:
696Pages
ISBN-13:
Издателство
Труд и Право
Език:
Жанр:
Право

Безплатна доставка!

24/7 Обслужване, без почивен ден!

Проверка на пратка при наложен платеж.

Експресна доставка в рамките на деня.

На изплащане с 1% оскъпяване.

Ценова защита до 7 дни след покупка.

Практически въпроси на собствеността
Практически въпроси на собствеността
28,90 лв.

Безплатна доставка за страната!

Купи
Пълно описание на продукта
Второ преработено и допълнено издание.
Александър Георгиев е изявен специалист в правната материя на собствеността и отношенията, свързани с нейното възникване, упражняване, прехвърляне и защита. Той е автор на повече от 100 специализирани публикации в областта на вещното, поземленото, търговското, облигационното право, гражданския и административния процес, регулаторните режими в енергетиката. Негови разработки са помествани в правните спирания "Собственост и право", "Търговско и конкурентно право", "Български законник", вестник "Седмичен законник" и правно-информационната система "ЕПИ 4.0" на ИК "Труд и право".

Публикациите му са насочени основно към разглеждането на актуални въпроси на правоприлагането, материално-правната проблематика на собствеността и свързаните с нея процесуални въпроси, анализ на съдебната практика и разрешаването на проблеми, възникнали във връзка с противоречивото или неправилно прилагане на нормативни разпоредби на гражданското, търговското и административното законодателство.
Участвал е като лектор в провежданите от НКЦ "Решение" учебни семинари по проблемите и развитието на вещното право. От години авторът извършва консултантска дейност на фирми и граждани по въпроси на вещното и търговското право.

Александър Георгиев е роден през 1876 г. в гр. София. Дипломира се като магистър по право в СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 г. със специализации "правораздаване" и "публична администрация".Работил е като юрисконсулт в държавната администрация, а в последствие и като юрист в няколко търговски банки.

 • Коментар на нормативната уредба
 • Казуси и правни решения
 • Анализ на съдебната практика
 
 
Съдържание: 
 
Списък на използваните съкращения
Предговор към първото издание
Предговор към второто издание
Частна собственост и съсобственост
 • Нарушаване на правата на съсобственика от страна на друг съсобственик
 • Общи правила за съдебните производства, в които страна са съсобствениците на обща вещ
 • Особени правила, приложими спрямо съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
 • Приложение на разпоредбата на чл. 33 ЗС при продажба на съсобствен недвижим имот
 • Някои установени от закона срокове във връзка със съсобствеността
  • Срок по чл. 33, ал. 2 ЗС
  • Срок по чл. 33, ал. 3 ЗС
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съсобствеността
Видове ограничения на собствеността
 • Ограничения на правото на собственост в широк смисъл
 • Ограничения на правото на собственост в тесен смисъл
 • Някои установени от закона срокове, свързани с отпадане на ограничения върху собствеността
  • Срок по чл. 59, ал. 1 ЗС
  • Срок по чл. 59, ал. 2 ЗС
  • Срок по чл. 59, ал. 3 ЗС
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с ограниченията на правото на собственост
Етажна собственост
 • Режим на общите части в сградата - етажна собственост
 • Прилежащи помещения към самостоятелни обекти в етажната собственост
 • Представителна власт на управителя на етажната собственост
 • Отчитане на използването на вода в етажната собственост
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на етажната собственост
Право на строеж
 • Учредяване на право на строеж
 • Особености при учредяване на право на строеж в съсобствен недвижим имот
 • Делимост на правото на строеж
 • Приложение на чл. 33 ЗС при продажба на право на строеж
 • Прекратяване и погасяване на правото на строеж
 • Някои установени от закона срокове, свързани с правото на строеж
  • Срок по чл. 65 ЗС
  • Срок по чл. 67 ЗС
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с правото на строеж
Владение и държане
 • Права на добросъвестния владелец по чл. 71 ЗС
 • Права на държателя при извършени от него подобрения в недвижимия имот
 • Някои установени от закона срокове, свързани със защита на правата на владелеца или държателя
  • Срокове по чл. 75 ЗС
  • Срок по чл. 76 ЗС
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с владението и държането
Придобивна давност
 • Придобиване на държавен имот по давност
 • Действие на придобивната давност при условията на съпружеска имуществена общност
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с придобивната давност
Съпружеска имуществена общност и лично имущество на съпрузите
 • Преобразуване на лично имущество на съпруг през време на брака
 • Процесуални правила при доказване на преобразуването на лично имущество
 • Оспорване по реда на чл. 24 СК на извършено от другия съпруг разпореждане с недвижим имот, включен в обема на съпружеската имуществена общност
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със съпружеската имуществена общност и личното имущество на съпрузите
Наследяване
 • Наследяване на земеделски земи
 • Наследяване и придобивна давност
 • Продажба на наследство
 • Наследяване на предприятието на ЕТ
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с наследствените отношения
Разпореждане с имущество на юридически лица
 • Продажба на недвижим имот от дружество с ограничена отговорност
 • Разпореждане с имущество на акционерно дружество
 • Защита на правата на акционерите при преобразуване на акционерно дружество чрез отделяне
 • Защита на кредиторите срещу разпоредителни действия и сделки с имущество на търговското дружество в производство по несъстоятелност
 • Имуществена обособеност на клон на търговец
 • Действия без представителна власт от името на търговец
 • Разпределение на имуществото след прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с изложените проблеми на разпореждането с имуществото на юридически лица
Земеделски земи
 • Правна сила на решението за възстановяване на земеделски земи
 • Възстановяване на земеделски земи в стари граници в случайните когато за един и същ имот е признато право на собственост в полза на различни собственици
 • Спорни хипотези в приложението на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
 • Сервитути върху земеделски земи
 • Защита на правата на собственика на земеделски земи
 • Делба на земеделски земи
 • Преминаване на ипотеката върху новообразуваният имот вследствие на извършено уедряване на земеделски земи
 • Някои установени от закона срокове за упражняване на права върху земеделски земи и за протичане на свързаните с това административни производства
  • Срокове по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ
  • Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ
  • Сроковете във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
  • Сроковете във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
  • Сроковете в производството по ЗСПЗЗ за замяна на земи от държавния и общинския фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на земеделските земи
Енергийни обекти
 • Вещноправен статут на линейните енергийни обекти
 • Правни проблеми във връзка с приложението на НСЕО
 • Разрешителен режим за извършване на сделки с енергийни обекти
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с режима на енергийните обекти
Защита на собствеността. Процесуално представителство
 • Обща характеристика на ревандикационния иск по чл. 108 ЗС. Предявяване чрез трети лица
 • Действие на осъдителното решение по чл. 108 ЗС във връзка с отмяната на издаден за имота констативен нотариален акт
 • Процесуално представителство между сънаследниците в съдебните производства по възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ
 • Защита на владението с иск по юл. 38а ЗЖСК
 • Защита на собствеността върху лично имущество на съпруг, придобито през време на брака
 • Защита на собствеността, възникнала по силата на приращение към недвижим имот
 • Защита на собствеността, възникнала при преработка на чужда вещ
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка със защитата на собствеността
Принудително изпълнение
 • Осъществяване на принудително изпълнение върху имуществото и вземания на ненавършили пълнолетие лица
 • Несеквестируемо имущество на едноличния търговец
 • Плодовете и необраните насаждения като обект на принудително изпълнение
 • Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
 • Резюмета на по-важните решения от съдебната практика във връзка с принудителното изпълнение
Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Предпоставки за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Производство за отнемане в полза на държаната на незаконно придобито имущество
 • Резюмета на актове от съдебната практика във връзка с производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Указател на разглежданите в казусите нормативни текстове
Указател на включените в книгата резюмета на актове на съдебната практика
Всички характеристики
Автор Александър Георгиев
Брой страници 696
Издателство Труд и Право
Корица Мека
Общи От български автор
Жанрове Право
Тип Книги
Оценки и коментари
Обща оценка на продукта:
Няма оставени мнения за този продукт

Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си

?   Задай въпрос или остави мнение:
Изпратете ни запитване:
Изберете кредитна институция:
Калкулирайте Вашите вноски

Главница: 28,90 лв.

Преизчислете
  • Няма оферти с тези цена и първоначална вноска.
Купи

* Броя на погасителните вноски се избира при финализиране на поръчката

Зa дa взeмeш пpoдукт нa изплaщaнe, тpябвa дa бъдaт пoКpити минимaлнитe Уcлoвия нa Kpeдитнитe Koмпaнии:
 • Cyмa нa пopъчĸaтa нaд 150 лв.
 • Bъзpacт нa ĸaндидaтa нaд 18г.
 • Haзнaчeн нa пocтoяннa paбoтa c пo-виcoĸ oт минимaлния дoxoд