Имаш въпроси? Виж контакти или посети помощ

Категории
0 0.-лв. Поръчай
Обратно към всички
Дружества със специална инвестиционна цел

Дружества със специална инвестиционна цел

Професионална и справочна литература  / 

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.

Към пълното описание и видео

Номер на продукт:

BKBKB00521

Наличност:

На склад при доставчик Може да е при вас на: 22.05

Ценова защита

Дружества със специална инвестиционна цел

Ключови характеристики

  • Корица:Мека
  • Брой страници:280
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789547307902
  • ISBN:9789547307902
  • Каталожен номер:1032048
  • Жанрове:Право

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.
Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдени са основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата, отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества, банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършване на инвестиции.
При анализирането на поставените теоретични въпроси е търсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката на Комисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани с дейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционна цел.

Авторът е доктор по право и преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Адвокат от Софийската адвокатска колегия.


Съдържание


Коментирана практика на комисията за финансов надзор
Въведение
Правна същност на дружествата със специална инвестиционна цел
Възникване и раз­ви­тие на кон­цеп­цията за дру­жест­ва със спе­циал­но пред­наз­на­че­ние
Изработване и приема­не на бъл­гар­ския Закон за дру­жест­вата със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
Законодателни пред­постав­ки за съз­да­ва­не­то на ЗДСИЦ
Закон за ипо­теч­ни­те обли­га­ции
Промените в ЗППЦК от 2002 г.
Създаване и об­хват на проек­то­за­ко­на за ДСИЦ
Основни въпро­си при об­съж­да­не­то на проек­то­за­ко­на
Приемане на ЗДСИЦ и идеи за послед­ва­щи про­ме­ни
Законодателни мо­де­ли, повлияли съз­да­ва­не­то на бъл­гар­ския за­кон, и срав­ни­тел­ноправ­ни образ­ци
Създаване и раз­ви­тие на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT
Възприемане на аме­ри­кан­ския мо­дел на REIT и адап­ти­ра­не­то му в стра­ни­те от ЕС
Франция
Великобритания
Германия
Законодателни мо­де­ли от­нос­но дру­жест­ва за взе­ма­ния
Съпоставка меж­ду ДСИЦ и све­тов­ни­те прак­ти­ки при съз­да­ва­не­то на дру­жест­ва за се­кю­ри­ти­зи­ра­не
Приложим за­кон от­нос­но ДСИЦ
Правна същ­ност на ДСИЦ
ДСИЦ ка­то ак­ционер­ни дру­жест­ва
Особености с оглед на пред­ме­та на дейност
Особености на из­да­ва­ни­те цен­ни кни­ги
ДСИЦ ка­то публич­но дру­жест­во
ДСИЦ ка­то ин­вести­цион­но дру­жест­во
ДСИЦ и ко­лек­тив­ни­те ин­вести­цион­ни схе­ми
ДСИЦ и ин­вести­цион­ни­те дру­жест­ва от зат­во­рен тип
ДСИЦ ка­то пред­приятие за ко­лек­тив­но ин­вести­ра­не
Понятие
Учредяване, лицензиране, преобразуване и прекратяване на дружествата със специална инвестиционна цел
Система на въз­ник­ва­не на дру­жест­ва­та със спе­циал­на ин­вести­цион­на цел
Общи бе­леж­ки
Специфика в систе­ма­та за въз­ник­ва­не на ДСИЦ
Особености на фак­ти­ческия състав на уч­ре­дя­ва­не­то на ДСИЦ
Производно при­до­би­ва­не на ка­чест­во­то ДСИЦ
Учредители на ДСИЦ
Общи бе­леж­ки
Понятие, спе­ци­фи­ки и зна­че­ние на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Понятие за ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
Специфики в по­ло­же­нието на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Значение на ин­сти­ту­ционал­ния ин­вести­тор
Практически пробле­ми на участието на ин­сти­ту­циона­лен ин­вести­тор
Акционерна струк­ту­ра след ли­цен­зи­ра­не­то
Капитал и ак­ции на ДСИЦ
Капитал на ДСИЦ
Общи изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
Специални изиск­ва­ния към ка­пи­та­ла
Увеличаване и на­ма­ля­ва­не на ка­пи­та­ла
Ограничения от­нос­но на­ма­ля­ва­не­то на ка­пи­та­ла
Ограничения при уве­ли­ча­ва­не­то на ка­пи­та­ла
Акции на ДСИЦ
Безналични ак­ции
Забрана за при­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции
Устав на ДСИЦ
Общи бе­леж­ки
Срок
Инвестиции на ДСИЦ
Разходи на дру­жест­во­то и от­но­ше­ния с тре­ти ли­ца
Допълнителни изиск­ва­ния към съ­дър­жа­нието на уста­ва
Изводи
Управление на ДСИЦ
Система на управле­ние
Изисквания към чле­но­ве­те на съвета на ди­рек­то­ри­те
Образователен ценз
Чисто съ­деб­но и тър­гов­ско ми­на­ло
Несъвместимости
Правно по­ло­же­ние на ДСИЦ пре­ди ли­цен­зи­ра­не­то
Лицензиране на ДСИЦ
Разграничаване на изиск­ва­нията към ли­цен­зи­ра­не­то и към проспек­та за пър­во­на­чал­но уве­ли­ча­ва­не на ка­пи­та­ла
Изисквания за из­да­ва­не на ли­ценз
Изисквания във връз­ка с уч­ре­дя­ва­не­то и ка­пи­та­ла
Изисквания във връз­ка със съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Изисквания към ос­нов­ни­те пар­т­ньо­ри
Специални изиск­ва­ния към проспек­та на ДСИЦ
Отказ за из­да­ва­не на ли­ценз
Отнемане на ли­ценз
Необходимост от ли­цен­зионен ре­жим за ДСИЦ
Преобразуване и прекра­тя­ва­не на ДСИЦ
Преобразуване на ДСИЦ
Забрана за пре­обра­зу­ва­не
Сливане и вли­ва­не
Разделяне и от­де­ля­не
Прекратяване на ДСИЦ
Основания за прекра­тя­ва­не
Ликвидация на ДСИЦ
Изисквания към дейността на ДСИЦ
Функции на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на ДСИЦ
Място на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те в управле­нието на дру­жест­во­то
Ограничения на пра­во­мо­щията на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Специални за­дъл­же­ния на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те
Задължение за застра­хо­ва­не
Задължение за по­ла­га­не на дъл­жи­ма гри­жа
Задължение за из­бяг­ва­не на кон­ф­лик­т на ин­те­ре­си
Задължение за опаз­ва­не на тайни­те на дру­жест­во­то
Задължителни пар­т­ньо­ри на ДСИЦ
Банка де­по­зи­тар
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Функции на банка­та де­по­зи­тар
Договор с банка де­по­зи­тар
Практически пробле­ми от­нос­но банка­та де­по­зи­тар
Обслужващи дру­жест­ва
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Функции на об­служ­ва­що­то дру­жест­во
Договор с об­служ­ва­що дру­жест­во
Дъщерни об­служ­ва­щи дру­жест­ва
Оценители
Понятие и прав­на ха­рак­те­ристи­ка
Изисквания към оце­ни­те­ли­те
Задължителни оценки
Сделки и ин­вести­цион­ни огра­ни­че­ния за ДСИЦ
Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що нед­ви­жи­ми имо­ти
Придобивни сдел­ки
Сделки за из­вли­ча­не на до­ход от при­до­би­тия нед­ви­жим имот
Сделки на разпо­реж­да­не с при­до­би­тия нед­ви­жим имот
Сделки, вли­за­щи в пред­ме­та на дейност на ДСИЦ, се­кю­ри­ти­зи­ра­що взе­ма­ния
Характеристика на сдел­ки­те
Особености от­нос­но пред­ме­та на при­до­би­ва­не
Сделки, из­рич­но забра­не­ни за ДСИЦ
Инвестиране на сво­бод­ни­те сред­ст­ва на ДСИЦ
Допустими ин­вести­ции
Забранени ин­вести­ции
Финансиране на ДСИЦ
Финансиране чрез еми­ти­ра­не на но­ви ак­ции
Финансиране чрез из­да­ва­не на обли­га­ции
Финансиране чрез банко­ви кре­ди­ти
Банкови кре­ди­ти за при­до­би­ва­не и въ­веж­да­не в ек­сплоата­ция на ак­ти­ви за се­кю­ри­ти­за­ция
Банкови кре­ди­ти за пла­ща­не на лихви
Практически пробле­ми при кре­ди­ти­ра­не­то
Защита на иму­щест­во­то на ДСИЦ от не­състоятел­ност
Предпоставки за за­щи­та­та
Обем на пре­доста­ве­на­та за­щи­та
Разпределяне на ди­ви­дент от ДСИЦ и да­нъ­чен ре­жим
Разпределяне на ди­ви­дент
Формиране на пе­чал­ба­та на ДСИЦ
Срокове за изпла­ща­не на ди­ви­дент
Данъчен ре­жим
Заключение

Ревюта на наши потребители за Дружества със специална инвестиционна цел

* За да напишеш ревю е необходимо да си регистриран